Plener promujący efekty projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W dniu 17 października 2016 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku odbył się plener promujący efekty projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Projekt o wartości 2,3 mln zł został dofinansowany w kwocie 1,9 mln zł ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany był w latach 2012-2014. Współorganizator imprezy - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnił mieszkańcom DPS oraz przybyłym gościom wiele atrakcji m.in. zabawę na dmuchanej zjeżdżalni i zamku, grę w gigantyczne „piłkarzyki”, zabawę taneczną z konkursem karaoke. W wydarzeniu wzięło udział łącznie ok. 150 osób. Uczestnikami pleneru byli: Pan Jarosław Jurzak - Wicestarosta Oświęcimski oraz kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także podopieczni, w tym osoby zależne i seniorzy wraz z opiekunami z instytucji współpracujących takich jak: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku, Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku. Zaproszonym gościom zostały zaprezentowane efekty osiągnięte w ramach projektu, do których należą:

-przebudowa części pomieszczeń oraz adaptacja ich pod część rehabilitacyjną wraz z wyposażeniem. Dzięki temu na powierzchni ponad 130 m2 zostały zlokalizowane: pomieszczenie do rehabilitacji (zabiegów), hydroterapia (hydromasaże), siłownia, sala ćwiczeń i pokój terapii psychologicznej, także została zainstalowana winda osobowa,

-doposażenie rehabilitacji przez zakupienie m.in. wanny czterokomorowej do hydromasażu, lampy Sollux, urządzenia do laseroterapii, UGUL z osprzętem, drabinek rehabilitacyjnych, poręczy do nauki chodzenia, bieżni oraz sprzętu treningowego.

-modernizacja istniejących tarasów, dzięki której zostały utworzone dodatkowe pomieszczenia do terapii zajęciowej, pracownia ogrodnicza/oranżeria oraz pracownia informatyczno-fotograficzna, która została wyposażona w tablicę multimedialną i zestawy komputerowe,

-podniesienie kompetencji zawodowych pracowników DPS, dla których zorganizowane zostały szkolenia z zakresu: pracy z osobami niepełnosprawnymi, technik komunikowania się z grupą docelową, nowoczesnych form terapii zajęciowej i walki ze stresem.
Plener w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

 
  


17 października br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku organizowany jest plener promujący efekty projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W trakcie pleneru  mieszkańcy i zaproszeni goście będą mogli poznać efekty projektu oraz wziąć udział w zabawach i grach z wykorzystaniem nowej infrastruktury, a także podzielić się swoimi uwagami/refleksjami nt. pomocy osobom zależnym i opiekunom, możliwości usamodzielniania,  współczesnych potrzeb i wyzwań.

Do udziału w plenerze zostali zaproszeni m.in. mieszkańcy domów pomocy społecznej, podopieczni placówek działających na terenie powiatu oświęcimskiego, a także uczniowie i seniorzy.  Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szeregu atrakcji, w tym m. in. zabawy na dmuchanej zjeżdżalni i zamku, gry w gigantyczne piłkarzyki, spróbować swoich możliwości wokalnych w karaoke, wziąć udział w szeregu zabaw i konkursów z nagrodami, skosztować waty cukrowej i popcornu oraz skorzystać z drobnego poczęstunku.

Plener jest  organizowany jest w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt ten jest realizowany jest przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 

 

Informacja o projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowany jest przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Program ten przewiduje bezzwrotną pomoc zagraniczną przyznaną przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Projekt realizowany jest w ramach celu tematycznego dotyczącego poprawy usług opiekuńczych na wybranych obszarach problemowych.  

Celem projektu jest podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opiekuńczych przez waloryzację bazy infrastrukturalnej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, doposażenie tych podmiotów w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu.

Wartość projektu to 7 194 102 franków szwajcarskich (ok. 28 mln zł), w tym dofinansowanie z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to 6 114 987 franków szwajcarskich (tj. 85% wartości projektu).

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 października 2016 roku. 

Kluczowe działanie projektu to realizacja, w formule regrantingu, projektów inwestycyjno-szkoleniowych w 10 domach pomocy społecznej i 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit.

W wyniku realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” powstało 160 nowych miejsc w domach pomocy społecznej, 2 mieszkania chronione, ponad tysiąc pracowników domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych podniosło swoje kompetencje, zmodernizowano lub utworzono prawie 2 hektary terenów rekreacyjnych przy DPS-ach i placówkach oraz zakupiono ponad 2700 sztuk sprzętu i wyposażenia.

Adresatem działania zorientowanego na podniesienie jakości usług pielęgniarskich był personel pielęgniarski domów pomocy społecznej, który w ramach projektu miał możliwość podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać doposażenie swojej placówki w niezbędny sprzęt medyczny. Z możliwości  zwiększenia kwalifikacji swojego personelu skorzystało 50 DPS-ów (kwalifikacje podniosło 226 pielęgniarek i pielęgniarzy), a z doposażenia w niezbędny sprzęt pielęgniarski skorzystało 47 DPS-ów (otrzymały one ponad 1500 sztuk sprzętu).

 Kluczowe efekty realizacji projektu to:

1.  - Wzrost zakresu, jakości i dostępności usług świadczonych przez domy pomocy społecznej dla ich mieszkańców oraz przez placówki opiekuńczo-wychowawcze dla ich podopiecznych.

2.  - Poprawa warunków pracy i życia w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3.    - Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Superwizja dla pracowników DPS

 

      
Pracownicy naszego Domu uczestniczą w superwizji realizowanej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.  Jej celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy, udzielenie wsparcia, sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł i sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.sppw.rops.krakow.pl

 

 

Zajęcia Informatyczne

W ramach projektu „Dom przyjazny mieszkańcom.” Poprawa świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku., powstała pracownia informatyczno – fotograficzna, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, projektor, kserokopiarkę oraz aparat fotograficzny i tablicę interaktywną. Praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oddziałuje na szereg zmysłów takich jak: wzrok, słuch, dotyk, doskonale stymuluje przetwarzanie informacji, wyzwala procesy orientacyjne, pobudza wyobraźnię. Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania. Pracownia wyposażona jest w 3 komputery oraz stałe łącze internetowe, które umożliwia swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Uczestnicy poznają wirtualny świat Internetu, uczą się korzystać z różnych wyszukiwarek, zakładają konta elektroniczne, wysyłają maile. Mieszkańcy podczas zajęć korzystają z gier logicznych, tworzą klipy filmowe i pliki muzyczne, redagują artykuły i tworzą miesięczną gazetkę „Głos Trójki” promującą Dom Pomocy Społecznej w Bobrku. Zajęcia Informatyczne pozwalają kreatywnie wykorzystać zdobytą wiedzę na temat budowy komputerów. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania czynności manualnych – składania, rozbudowy i modyfikacji zestawów komputerowych podczas zajęć, w ramach ćwiczeń praktycznych.


 

 

Rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Projekt „Dom Przyjazny Mieszkańcom, Poprawa Świadczonych Usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku „,w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Uni Europejskiej przyczynił się do polepszenia, unowocześnienia, i stworzenia idealnych warunków do prowadzenia rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Dzięki realizacji projektu, dział Rehabilitacji wzbogacił się o wiele pomocnych sprzętów  wykorzystywanych każdego dnia. Dział kinezyterapii wyposażono w nowy UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego), poręcze do nauki i doskonalenia chodu, drabinki gimnastyczne, 3 rowerki treningowe, stepper, bieżnie mechaniczną oraz 2 wioślarze. Dział fizykoterapii wzbogacono o laser oraz lampę „Sollux”, w hydroterapii zainstalowano wannę czterokomorową do  kąpieli i wannę do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych.

Przeprowadzone zmiany w całym dziale Rehabilitacji dają mieszkańcom Naszego Domu wiele radości z ćwiczeń, poprawę stanu zdrowia oraz możliwość utrzymania jak najlepszej sprawności fizycznej.


 

Zajęcia realizowane w pracowni informatyczno – fotograficznej

W ramach terapii zajęciowej realizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku mieszkańcy czynnie uczestniczą w zajęciach informatycznych. Zajęcia te pozwalają kreatywnie wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę na temat budowy komputerów, zasady ich działania w praktyce. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania czynności manualnych – składania, rozbudowy i modyfikacji zestawów komputerowych podczas zajęć.Dom przyjazny mieszkańcom


W dniu 12.11.2014 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa  świadczonych usług w DPS w Bobrku.” Na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz samorządowych Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa, Starosta Oświęcimski - Józef Krawczyk.

 

 

Fotorelacja

 


 

Pracownia informatyczno - fotograficzna

W ramach projektu „Dom przyjazny mieszkańcom.” Poprawa świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, współfinansowanemu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy., powstała pracownia informatyczno – fotograficzna, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, projektor, kserokopiarkę oraz tablicę multimedialną, dzięki której mieszkańcy mają możliwość rozwijania swojej kreatywności, głównie przez oparcie nauczania na kluczowych elementach skutecznego uczenia się. Oprogramowanie zawierające animacje i zdjęcia w połączeniu z użyciem tablicy multimedialnej stwarza warunki do prowadzenia arteterapii w oparciu o bazę internetową. Ponadto mieszkańcy będą mogli czynnie uczestniczyć w procesie redagowania gazetki promującej Dom Pomocy Społecznej, jak również edytować zdjęcia, tworzyć własne animacje graficzne.

 

 

Ponad 1,9 mln dotacji dla DPS w Bobrku

W dniu 4 kwietnia 2013 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa  świadczonych usług w DPS w Bobrku.” Projekt w 85 % finansowany jest ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Koszt projektu opiewa na  prawie 2,3 mln zł,  wysokość dofinansowania z SPPW wynosi ponad 1,9 mln zł.

Czytaj więcej: Ponad 1,9 mln dotacji dla DPS w Bobrku