Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) Zamawiający informuje o udzieleniu w dniu 20 sierpnia 2020 r. FH PRIMA, ul. Półłanki 31G, 30-740 Kraków zamówienia (dostawa rękawiczek nitrylowych oraz maseczek jednorazowych) w trybie art. 6 ust. 1 ww. ustawy, na łączną kwotę 17 806,08 zł brutto.