Dom pomocy Społecznej w Bobrku jest jednostką organizacyjną powiatu oświęcimskiego, zajmującą się całodobową opieką nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom dysponuje 190 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 15/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r.

Podstawowym celem DPS w Bobrku jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców powołane czuwają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i stopień upośledzenia.Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego.

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, czyli w skrócie DPS, świadczy całodobową opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom dysponuje miejscami dla 190 osób.

Celem DPS w Bobrku jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym.

Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

DPS w Bobrku oferuje różne formy terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz spędzania czasu wolnego.