W 2023 r. ze środków budżetu państwa Powiat Oświęcimski otrzymał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród: do kwoty 1 242 222 zł, w tym do kwoty 703 452 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (całkowita wartość zadania: do kwoty 1 242 222 zł dla Powiatu Oświęcimskiego, w tym do kwoty 703 452 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku).

Data podpisania umowy: 29 września 2023 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku realizuje zadanie „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku”.

Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego,
w ramach zadania ustawowego „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczących obiektów służących rehabilitacji
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

Wysokość dofinansowania wynosi 238 680,00 zł, a całkowita wartość zadania – 497 483,90 zł.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 30 listopada 2023 r.

Zadanie obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej dźwigu,
2) Demontaż elementów istniejącego dźwigu,
3) Dostawę podzespołów i elementów zgodnych z charakterystyką,
4) Montaż nowego dźwigu,
5) Wykonanie niezbędnych prac elektrycznych i budowlanych,
6) Odbiór techniczny dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego,

W 2021 r. ze środków budżetu państwa Dom Pomocy Społecznej w Bobrku otrzymał następujące dotacje przeznaczone na:

  1. dofinansowanie bieżącej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (nagrody) osobom zatrudnionym, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2: 84 936 zł (całkowita wartość zadania: 106 170 zł),
  2. dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług: 70 885 zł (całkowita wartość zadania: 88 607 zł),
  3. zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, a w szczególności na dodatkowe składniki wynagrodzenia (nagrody) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług: 106 161 zł (całkowita wartość zadania: 132 702 zł).
  4. Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-Cov-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki: 74 616 zł (całkowita wartość zadania: 93 270 zł).