Zasady umieszczania w Domu Pomocy Społecznej określone zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

O umieszczenie w Naszym Domu może ubiegać się osoba dorosła niepełnosprawna intelektualnie, bądź jej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy (w tym przypadku wymagana jest zgoda właściwego ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego Sądu Rodzinnego na umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej), która ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu  i wymaga zapewnienia opieki w tym celu należy:

  • złożyć pisemny wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej skierowania do DPS Ośrodku Pomocy Społecznej;
  • po skompletowaniu niezbędnych dokumentów zostanie przez właściwy organ gminy wydana decyzja o skierowaniu  do domu pomocy społecznej oraz decyzja ustalająca odpłatność za pobyt;
  • po wydaniu decyzji o skierowaniu , całość dokumentacji zostaje przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4 celem wydania decyzji o umieszczeniu w Naszym Domu;
  • w razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc , powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, według następujących zasad :

  1.  Obowiązani do wnoszenia odpłatności są w kolejności :
  • mieszkaniec domu , nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
  • rodzina – małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej w wysokości:
  • w przypadku gdy wnoszącą opłatę miałyby być osoba samotnie gospodarująca,jej dochód musi być wyższy niż 300% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, które obecnie wynosi 542zł., jednak kwota dochodu po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% w/w kryterium, 
  • w przypadku, gdy osoba wnosząca opłatę gospodaruje z innymi członkami rodziny, będzie zobowiązana do wnoszenia opłaty jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , które obecnie wynosi 456,00zł. , z tym ,że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  • gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i ewentualnie jej rodzinę.

W przypadku pytań i wątpliwości chętnie udzielimy bliższych informacji w siedzibie Domu lub pod numerami telefonu:

33 846 44 04 ,  

33  846 13 49 .