17 października br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku organizowany jest plener promujący efekty projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W trakcie pleneru  mieszkańcy i zaproszeni goście będą mogli poznać efekty projektu oraz wziąć udział w zabawach i grach z wykorzystaniem nowej infrastruktury, a także podzielić się swoimi uwagami/refleksjami nt. pomocy osobom zależnym i opiekunom, możliwości usamodzielniania,  współczesnych potrzeb i wyzwań.

Do udziału w plenerze zostali zaproszeni m.in. mieszkańcy domów pomocy społecznej, podopieczni placówek działających na terenie powiatu oświęcimskiego, a także uczniowie i seniorzy.  Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szeregu atrakcji, w tym m. in. zabawy na dmuchanej zjeżdżalni i zamku, gry w gigantyczne piłkarzyki, spróbować swoich możliwości wokalnych w karaoke, wziąć udział w szeregu zabaw i konkursów z nagrodami, skosztować waty cukrowej i popcornu oraz skorzystać z drobnego poczęstunku.

Plener jest  organizowany jest w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt ten jest realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. 

Informacja o projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.


Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Program ten przewiduje bezzwrotną pomoc zagraniczną przyznaną przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Projekt realizowany jest w ramach celu tematycznego dotyczącego poprawy usług opiekuńczych na wybranych obszarach problemowych.  

Celem projektu jest podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opiekuńczych przez waloryzację bazy infrastrukturalnej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, doposażenie tych podmiotów w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu.

Wartość projektu to 7 194 102 franków szwajcarskich (ok. 28 mln zł), w tym dofinansowanie z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to 6 114 987 franków szwajcarskich (tj. 85% wartości projektu).

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 października 2016 roku. 

Kluczowe działanie projektu to realizacja, w formule regrantingu, projektów inwestycyjno-szkoleniowych w 10 domach pomocy społecznej i 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit.

W wyniku realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” powstało 160 nowych miejsc w domach pomocy społecznej, 2 mieszkania chronione, ponad tysiąc pracowników domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych podniosło swoje kompetencje, zmodernizowano lub utworzono prawie 2 hektary terenów rekreacyjnych przy DPS-ach i placówkach oraz zakupiono ponad 2700 sztuk sprzętu i wyposażenia.

Adresatem działania zorientowanego na podniesienie jakości usług pielęgniarskich był personel pielęgniarski domów pomocy społecznej, który w ramach projektu miał możliwość podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać doposażenie swojej placówki w niezbędny sprzęt medyczny. Z możliwości  zwiększenia kwalifikacji swojego personelu skorzystało 50 DPS-ów (kwalifikacje podniosło 226 pielęgniarek i pielęgniarzy), a z doposażenia w niezbędny sprzęt pielęgniarski skorzystało 47 DPS-ów (otrzymały one ponad 1500 sztuk sprzętu).

 Kluczowe efekty realizacji projektu to:

1.  – Wzrost zakresu, jakości i dostępności usług świadczonych przez domy pomocy społecznej dla ich mieszkańców oraz przez placówki opiekuńczo-wychowawcze dla ich podopiecznych.

2.  – Poprawa warunków pracy i życia w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3.    – Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.